Szanowni dyrektorzy, nauczyciele, rodzice

Kierujemy do Pastwa, publikowany od 1992 r., „Hejna Owiatowy”, miesicznik Maopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wydawany we wspópracy z Kuratorium Owiaty w Krakowie i Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Krakowie. W naszym czasopimie dokumentujemy oraz upowszechniamy dziaania i osignicia edukacyjne szkó i placówek owiatowych z terenu województwa maopolskiego.

Czytelnikom „Hejnau Owiatowego” proponujemy, oprócz aktualnej, rzeczowej informacji owiatowej, teksty powicone nowoczesnej edukacji, innowacjom pedagogicznym oraz efektywnemu nauczaniu i uczeniu si.

Dyrektorów i nauczycieli zapraszamy do publikowania na amach naszego miesicznika. Dziki temu, e czasopismo jest opatrzone numerem ISSN, artykuy odnotowane zostaj w bibliografii narodowej, a publikowane teksty dostpne s szerokiemu gronu odbiorców w kraju. Pastwa praca moe zainspirowa innych.

Czasopismo jest dostpne w siedzibach Maopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1
MCDN ODN w Nowym Sczu, ul. Jagielloska 61
MCDN ODN w Owicimiu, ul. Bema 4
MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy wiat 30