„Hejnał Oświatowy”, miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, to czasopismo popularnonaukowe służące od ponad 20 lat nauczycielom i całej polskiej oświacie. Czasopismo wydawane jest we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie.

Jest czasopismem popularnonaukowym recenzowanym (dwa działy: „Dydaktyka i wychowanie – teoria i badania”, „Recenzje”), wspierającym nauczycieli w doskonaleniu ich warsztatu pracy, przekazującym najnowszą wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, informującym o istotnych wydarzeniach w oświacie. Poświęcone jest nowoczesnej edukacji, innowacjom pedagogicznym oraz efektywnemu nauczaniu i uczeniu się.

„Hejnał Oświatowy” jest adresowany zarówno do odbiorcy indywidualnego – nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów, jak i zbiorowego – szkół, bibliotek, instytucji oświaty i jednostek samorządu terytorialnego. Skierowany jest do nauczycieli i pracowników oświaty z terenu Małopolski oraz całego kraju.

O zawartości merytorycznej w kolejnych jego numerach decyduje Rada Wydawnicza, którą tworzą wicedyrektorzy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ds. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu. Radzie Wydawniczej przewodniczy dyrektor MCDN. Bieżące sprawy związane z poszczególnymi numerami „Hejnału Oświatowego” rozstrzyga Rada Redakcyjna, którą tworzą pracownicy wyższych uczelni, Kuratorium Oświaty w Krakowie i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Radzie Redakcyjnej przewodniczy prof. dr hab. Stanisław Palka z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za szatę graficzną, dobór materiałów do druku i za inne istotne dla danego numeru sprawy odpowiedzialny jest Zespół Redakcyjny złożony z przedstawicieli wyższych uczelni, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie oraz z nauczycieli konsultantów MCDN, w tym redaktor naczelny.

Zachęcamy do dzielenia się swoim doświadczeniem i publikowania na naszych łamach. Zapraszamy do lektury „Hejnału Oświatowego” i do współpracy!