„Hejnał Oświatowy”, czasopismo Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, to cykliczna publikacja o wieloletniej tradycji. Na rynku wydawniczym istnieje pod obecną nazwą od 1992 r., ale początki sięgają wczesnych lat 70., kiedy to nakładem Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych im. W. Spasowskiego (pod egidą Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie) zaczął ukazywać się periodyk o nazwie „Przegląd Oświatowo-Wychowawczy”.

 

Misją „Hejnału Oświatowego” jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom informacyjnym środowiska oświatowego regionu oraz inspirowanie do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju małopolskiej oświaty. Miesięcznik adresowany jest do nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych sprawami edukacji. Czasopismo redagowane jest przez nauczycieli konsultantów Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Posiada numer ISSN 1233-7609.

Czasopismo składa się ze stałych działów oraz rubryk wprowadzanych czasowo, np. na okres danego roku szkolnego. Obecnie stałe działy to: „Zagadnienia oświatowo-edukacyjne”, „Uczę (się) w szkole”, „Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Konteksty i inspiracje”, „Książki warte polecenia” i „Komunikaty”. W ciągu roku ukazuje się 10 numerów w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-line.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycielskiego, do „Hejnału Oświatowego” dołączamy (kilka razy w roku) „Dodatki informacyjne”, skierowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Ich zadaniem jest dostarczenie odbiorcom rzeczowej informacji o tym, co dzieje się w oświacie.

Autorami tekstów zamieszczanych w miesięczniku są przede wszystkim dyrektorzy i nauczyciele praktycy, pracownicy instytucji współpracujących z oświatą (z całego kraju), nauczyciele konsultanci i pracownicy MCDN, pracownicy wyższych uczelni z całego kraju oraz doradcy metodyczni. „Hejnał Oświatowy” obejmuje patronatem medialnym konferencje, konkursy i sympozja naukowe.

Miesięcznik ma formułę otwartą. Łamy naszego czasopisma udostępniamy wszystkim twórczym nauczycielom. Wierzymy, że w każdym wydaniu nasi Czytelnicy znajdują dużo ciekawych i inspirujących informacji. „Hejnał Oświatowy” to czasopismo dla wszystkich tych, którym nie są obojętne sprawy polskiej oświaty.

 
 

Zapraszamy do publikowania oraz dzielenia się na łamach naszego czasopisma

swoimi pomysłami i doświadczeniem!

 
 

Daria Grodzka

red. naczelna „Hejnału Oświatowego”